Tư vấn đầu tư

 • Thỏa thuận địa điểm đầu tư hoặc đề nghị UBND tỉnh chấp thuận về chủ trương  đầu tư;
 • Thỏa thuận về phê duyệt báo các đánh giá tác động môi trường, hoặc lập bản cam kết bảo vệ môi trường.
 • Đăng ký đầu tư, thẩm tra dự án đầu tư;
 • Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ( đối với dự án phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 quy định tại khoản 1 Điều 17 của Quy định này);
 • Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án ( đối với dự án đầu tư trong nước. Trừ dự án nhóm A và dự án đầu tư vằng nguồn vốn ngân sách nhà nước);
 • Giao đất hoặc thuê đất, hoặc chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Thẩm định phòng cháy, chữa cháy;
 • Cấp giấy phép xây dựng ( nếu có yêu cầu phải có giấy phép xây dựng).
 
 1. Hướng dẫn thủ tục đầu tư vào khu công nghiệp:
 
Bước 1:  Đăng ký đầu tư vào KCN:
 
Bước 2: Thỏa thuận thuê mặt bằng KCN:
              + Xem xét và thống nhất về diện tích, vị trí, giá thuê và quy hoạch
              + Ký hợp đồng Nguyên tắc thuê đất
 
Bước 3:  Trình hồ sơ cấp GCNĐT ( Thủ tục hồ sơ đăng lý đầu tư đối với dự án nước ngoài)
              + Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đấu thầu (theo mẫu)
              + Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư
              + Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư ( nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm)
  + Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, quy mô, địa điểm thực hiện dự án, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư ( nếu có)
  + Bản giải trình điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng.
  + Hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp:
        Điều lệ công ty tương ứng với loại hình doanh nghiệp
        Danh sách thành viên sáng lập đối với Công ty
        Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
        Bản sao công chứng Chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
 
Bước 4: Thẩm định Hồ sơ + Cấp giấy phép / Giấy chứng nhận đầu tư:
Nội dung thẩm định dự án đầu tư bao gồm:
  + Sự phù hợp với quy hoạch ngành nghề thu hút  đầu tư vào các KCN, quy hoạch kết cấu hạ tầng; dự kiến cam kết quy mô xây dựng, kiến trúc dự án…
  + Nhu cầu sử dụng đát, hợp lý của bản vẽ mặt bằng tổng thể các công trình trên đất.
  + Tiến độ thực hiện dự kiến: Tiến độ góp vốn; Tiến độ xây và thực hiện các mục tiêu dự án.
  + Về sử dụng lao động: Cam kết thực hiện quyền lợi người lao động theo đúng quy định của Bộ luật lao động
  + Cam kết về bảo vệ môi trường
  + Tư cách pháp lý, năng lực tài chính của nhà đầu tư:
        Bản sao hợp lệ đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập doanh nghiệp ( nếu có), hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân nước ngoài, hoặc Giấy phép đầu tư đối với dự án đã hoạt động ở Việt Nam.
        Báo cáo hoạt động tài chính 2 năm gần nhất đối với tổ chức kinh tế đang hoạt động
        Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải xem xét tính hợp lệ của các nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp (tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp)
 
Bước 5: Ký hợp đồng thuê đất:
Ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, dựa trên các nội dung cơ bản đã thống nhất trong Hợp đồng Nguyên tắc đã ký, Nhà đầu tư tiến hành đàm phán, thương thảo chi tiết để ký Hợp đồng cho thuê lại đất chính thức
Bước 6: Bàn giao mặt bằng
 
Bước 7:  Thỏa thuận điểm dấu:
Thỏa thuận điểm dấu ( cấp điện, cấp nước sạch, nước thải, vị trí cổng) với Xí nghiệp Quản lý vận hành KCN
Ký hợp đồng mua bán nước sạch và Hợp đồng Dịch vụ xử lý nước thải
 
Bước 8: Trình hồ sơ xin cấp chứng chỉ quy hoạch:
Hồ sơ gồm 01 bộ, thành phần:
  + Đơn xin cấp Chứng chỉ Quy hoạch (theo mẫu phụ lục số 01 QT751-01/QHXD)
  + Biên bản bàn giao mặt bằng giữa Bên cho thuê đất và Bên thuê lại đất ( Bản sao)
 
Bước 9: Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng
 + Trường hợp xin cấp GPXD cho 01 công trình/ một lần cho nhiều công trình hoặc một lần cho tất cả các công trình thuộc dự án
 + Đơn xin phép xây dựng (theo mẫu tại phụ lục số 06), số lượng 01 bản gốc
 + Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, số lượng 01 bản sao có công chứng
 + Văn bản tham gia góp ý thiết kế cơ sở, số lượng 01 bản sao Công chứng (nếu văn bản đó do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các cơ quan khác ban hànhxin cấp GPXD
 + Thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế 02 bước, đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc thiết kế 03 bước) được các tổ chức, các nhân tư vấn có đủ điều kiện năng thực thẩm tra làm cơ sở để Chủ đầu tư phê duyệt (các hạng mục công trình xin phép xây dựng), số lượng 01 bản gốc
+ Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công
+ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường  hoặc văn bản xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, số lượng 01 bản photo (nếu có);
+ 01 đĩa CD lưu bản vẽ phần kiến trúc các hạng mục công trình, mặt bằng định vị các hạng mục công trình xin cấp giấy phép xây dựng.
 
Bước 10: Các thủ tục về môi trường
 
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:
+ 01 (một) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá
tác động môi trường theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo quy trình này
+ 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được đóng thành quyển . Trong trường hợp cần thiết khác do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan tổ chức việc thẩm định;
+ 01 (một) bản dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư của dự án.
 •  
 
Xác nhận v/v thực hiện các nội dung và yêu cầu của QĐ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
+ Một (01) văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo mẫu Phụ lục 1 của quy trình này.
+ Ba (03) bản báo cáo về việc hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM theo mẫu tại Phụ lục 2 của quy trình này.
+ Một (01) hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hoàn công các công trình xử lý và bảo vệmôi trường - Một (01) bộ các chững chỉ, chứng nhận, công nhận, giám định có liên quan
     
Bước 11: Xây dựng nhà xưởng và lắp đặt máy móc thiết bị
Căn cứ trên nội dung chứng chỉ quy hoạch xây dựng, phương án thiết kế kiến trúc
và xây dựng phù hợp với qui định quản lý và quy chuẩn xây dựng trong KCN Hải Yên, Nhà đầu tư tiến hành xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị, đấu nối vào các hạng mục hạ tầng kỹ thuật sẵn có tại KCN
 
Bước 12: Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSD đất: Hồ sơ gồm 04 bộ
+ Đơn xin cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất – bản chính
+ Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất – bản chính
+ Giấy CNQSD đất đã cấp cho Doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (bản sao công chứng)
+ Biên bản bàn giao mặt bằng (bản sao công chứng)
+ Hợp đồng cho thuê lại đất
+ Giấy chứng nhận đầu tư (bản đầu và các lần điều chỉnh nếu có) và Đăng kí kinh doanh (bản đầu và các lần điều chỉnh nếu có) - (bản sao công chứng)
+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (hoá đơn tiền sử dụng cơ sở hạ tầng) - (bản sao công chứng);
       
 1. Hướng dẫn thủ tục sau khi được cấp giấy phép chứng nhận đầu tư:
 • Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên báo T.Ư hoặc Địa phương
 • Đăng ký trụ sở doanh nghiệp, đăng ký nhân sự chủ chốt:
 • Đăng ký khắc dấu tại Công an tỉnh
 • Mở tài khoản Doanh nghiệp tại ngân hàng
 • Đăng ký chế độ kế toán Việt Nam
 • Thủ tục liên quan tới Lao động
+ Thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người Nước ngoài
+ Đăng ký Cấp Thẻ tạm trú cho người Nước ngoài
+ Đăng ký về nhu cầu lao động Việt Nam (Gửi BQL các KCN để báo cáo)
+ Đăng ký nội quy lao động và thoả ước lao động tập thể
 • Đăng ký kế hoạch nhập khẩu
 • Đăng ký kế hoạch nhập khẩu máy móc
Văn bản đề nghị nhập khẩu (ghi rõ Nhập khẩu hình thành doanh nghiệp);
+ Danh mục hàng hoá đề nghị nhập khẩu (tên hàng, số lượng, quy cách kỹ thuật, trị giá...)
+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư (có công chứng)
+ Giải trình kinh tế kỹ thuật;
+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh (trong trường hợp Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Đăng ký kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu phục vụ cho SXKD
Văn bản đề nghị xuất, nhập khẩu;
+ Danh mục nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước;
+ Danh mục nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu;
+ Danh mục vật tư tiêu hao cho hoạt động sản xuất (không cấu thành sản phẩm).
 • Đăng ký mã số thuế tại Cục thuế
 
 
Đang tải bình luận...