Đất đai

1.  Tư vấn pháp luật đất đai về thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
 Luật sư tư vấn cho quý vị về các nội dung như:
 +   Tư vấn quy định pháp luật đất đai về hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất và tư vấn chuẩn bị hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất;
 +   Tư vấn quy định pháp luật đất đai về trình tự và thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 
2.  Tư vấn pháp luật đất đai liên quan đến thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bao gồm:
 +   Luật sư tư vấn quy định pháp luật và chuẩn bị hồ sơ đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
 +   Tư vấn pháp luật đất đai về trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
 +   Luật sư tư vấn các quy định pháp lý khác liên quan đến vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
 
3.  Tư vấn pháp luật đất đai về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, nội dung cụ thể như sau: 
 +   Luật sư tư vấn quy định pháp luật liên quan đến chuyển nhượng và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Tư vấn chuẩn bị, soạn thảo các hợp đồng (chuyển nhượng, tặng cho…) quyền sử dụng đất, soạn thảo di chúc, phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất …
 +   Tư vấn pháp luật đất đai và các quy định khác liên quan đến trình tự, thủ tục sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 +   Luật Bảo Minh tư vấn và thực hiện các yêu cầu sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng;
 
4.  Tư vấn quy định pháp luật đất đai và các quy định khác liên quan đến vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng khi có quyết định thu hồi đất:
 
5.  Luật sư tiếp nhận thông tin, tư vấn, nghiên cứu hồ sơ đất đai và tham gia tranh tụng khi có yêu cầu của quý khách hàng về giải quyết tranh chấp về đất đai:
 
6.  Tư vấn pháp luật đất đai và các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng:
 Trân trọng
 
 
Đang tải bình luận...