Dân sự

Các tranh chấp về dân sự:
 +  Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;
 +  Tranh chấp về hợp đồng dân sự;
 +  Tranh chấp về thừa kế tài sản;
 +  Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
               +  Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; 
 +  Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí;
 +  Tranh chấp về quốc tịch;
 +  Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
 +  Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.
 
 Các yêu cầu về dân sự:
 
+  Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+  Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;
+  Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;
+  Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;
+  Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài;
+  Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.
 
Quy trình thực hiện của luật sư đại diện giải quyết tranh chấp dân sự được tiến hành theo các bước như sau:
 
Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc và các chứng cứ, giấy tờ liên quan đến vụ việc tranh chấp thực tế khi đương sự yêu cầu.
Bước 2: Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện và phân công luật sư tham gia đại diện giải quyết tranh chấp dân sự, việc dân sự.
 
Bước 3: Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật để thực hiện nhiệm vụ đại diện giải quyết tranh chấp dân sự, việc dân sự.
Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tham gia đại diện giải quyết tranh chấp hoặc tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai nghiên cứu hồ sơ vụ án.
Bước 5: Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp hoặc tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng theo nhiệm vụ đã phân công nhằmbảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án dân sự.
               Trân trọng
 
 1. Luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp về thừa kế 
 
 1. Các tranh chấp về thừa kế theo di chúc

+  Tranh chấp liên quan đế  hình thức và nội dung của di chúc đã lập;
+  Tranh chấp về việc chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;
+  Tranh chấp cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
+  Tranh chấp về cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;
+  Tranh chấp về giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
+  Các tranh chấp liên quan đến vấn đề lập di chúc chung của vợ chồng;
+  Tranh chấp liên quan hiệu lực pháp luật của di chúc.
 
 1.  Các tranh chấp về thừa kế theo pháp luật

  +   Tranh chấp đối với các trường hợp thừa kế theo pháp luật;
  +   Tranh chấp liên quan đến xác định người thừa kế theo pháp luật;
  +   Tranh chấp liên quan đến thừa kế thế vị;
  +   Tranh chấp về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
  +   Tranh chấp về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.
 
 1. Quy trình thực hiện của luật sư tham gia tố tụng trong vụ việc tranh chấp liên quan đến Thừa kế được tiến hành theo các bước như sau:
 
Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc và các chứng cứ, giấy tờ liên quan đến vụ việc tranh chấp về thừa kế thực tế khi đương sự yêu cầu.
 Bước 2: Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện và phân công luật sư tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp về thừa kế.
Bước 3: Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật để thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án.
Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai nghiên cứu hồ sơ vụ án, tranh chấp liên quan đến thừa kế.
Bước 5: Luật sư tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng theo nhiệm vụ đã phân công nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án về thừa kế.
 
Trân trọng.
 

2.Dịch vụ luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự

Dịch vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong vụ án dân sự tại Luật Bảo Minh cung cấp với nội dung như sau:
 a.  Cử luật sư tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được tham gia phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm nếu Toà án xét thấy cần thiết.
 b.  Xác minh, thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho Toà án, nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
 c.  Luật sư tham gia việc hoà giải, tham gia phiên tòa hoặc có văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
 d.  Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của Bộ luật Dân sự.
 e.  Giúp đương sự về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
 f.  Luật sư thực hiện các quyền, nghĩa vụ quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự:
 +   Tranh luận tại phiên toà;
 +   Có mặt theo giấy triệu tập của Toà án và chấp hành các quyết định của Toà án trong thời gian giải quyết vụ án.

 

Trân trọng

3.Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án tranh chấp về thừa kế

 
Bước 1: Xác định điều kiện khởi kiện và các điều kiện khác
 Luật Bảo Minh tư vấn xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết, xét xử trong mỗi vụ án việc xác định thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, cụ thể như sau:
+   Xác đinh vụ việc có thuộc một trong các loại việc theo quy định;
+   Xác định vụ việc đúng với cấp Tòa án có thẩm quyền giải quyết.
 
Việc xác định thời hiệu  khởi kiện, đánh giá về việc người khởi kiện còn đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật hay không và căn cứ xác định được luật sư Luật Bảo Minh tư vấn cụ thể đối với từng trường hợp để quý khách hàng áp dụng với vụ việc của mình. 
 
Bước 2: Thu thập chứng cứ, tài liệu chuẩn bị khởi kiện:
Thu thập chứng cứ để xác định điều kiện khởi kiện vụ án tranh chấp về thừa kế, chứng minh quyền khởi kiện cũng như để bảo vệ quyền và lợi ích trong quá trình tham gia tố tụng vụ án về thừa kế được luật sư Luật Bảo Minh tư vấn cho quý khách hàng đối với từng trường hợp, vụ việc cụ thể.
 
Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện:
Luật Bảo Minh tư vấn lập hồ sơ khởi kiện vụ án tranh chấp về thừa kế để nguyên đơn nộp cho Tòa án khi khởi kiện vụ án và các vấn đề khác liên quan. Nội dung cụ thể của hồ sơ khởi kiện vụ án về thừa kế/tranh chấp thừa kế bao gồm các loại giấy tờ sau:
+   Các giấy tờ về quan hệ giữa người khởi kiện và người để lại tài sản: Giấy khai sinh, CMTND, giấy chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu, giấy giao nhận nuôi con nuôi để xác định diện và hàng thừa kế;
+   Di chúc ( nếu có);
+   Giấy chứng tử cảu người để lại di sản thừa kế;
+   Bản kê khai các di sản;
+   Các giấy tờ, tài liệu chứng minh sở hữu của người để lại di sản và nguồn gốc di sản của người để lại di sản;
 +   Các giấy tờ khác: Biên bản giải quyết trong họ tộc, biên bản giải quyết tại UBND xã, phường, thị trấn ( nếu có), tờ khai khước từ nhận di sản ( Nếu có).
 
Bước 4: Nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án.
Luật Bảo Minh tư vấn quy định và thủ tục nộp hồ sơ khởi kiện tại tòa án, bao gồm các hình thức như:Nộp đơn khởi kiện tại Tòa án hoặc Nộp đơn khởi kiện tới Tòa án qua đường bưu điện và vấn đề nộp tiền tạm ứng án phí.
 
Bước 5: Thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi Tòa án ra thông báo thụ lý vụ án
Vấn đề trên được Luật Bảo Minh tư vấn quy định pháp luật cho đương sự về: Hòa giải tại Tòa án; Viết Bản tự khai; Tham gia phiên Tòa khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử và các vấn đề khác liên quan.
 
Trân trọng

 

4.Dịch vụ luật sư riêng

a. Luật sư biện hộ, Bào chữa, Đại diện pháp luật cho các Cá nhân, Tổ chức và Doanh nghiệp theo các quy định của Pháp luật.
 b. Dịch vụ tư vấn Pháp luật, cung cấp Hệ thống văn bản pháp luật thường xuyên cho các cá nhân, tổ chức và Doanh nghiệp.
 c. Thẩm định pháp lý các hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, thanh tra giám sát hoạt động của bộ máy tổ chức doanh nghiệp theo ủy quyền.
 d. Tham gia đàm phán thương thảo quyền lợi của Khách hàng, Tranh tụng tại tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng theo yêu cầu.
 e. Thẩm định tư cách pháp lý, thông tin kinh doanh, và các hoạt động khác của các đối tác của Khách hàng theo yêu cầu.
f. Đại diện cho khách hàng để thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan Nhà nước theo đúng các quy định của pháp luật.
 
Đang tải bình luận...